این آهنربا با وجود داشتن مگنت قوی و بزرگ در قسمت سر خود، قدرت قابل قبولی برای بلند کردن اجسام آهنی را دار است.